Varroáza (též varroóza) je infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor (Anderson a Trueman, 2000), původně označovaný jako Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904). Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní včely vůči němu rezistentní, na rozdíl od včel evropských. V Česku je rozšířen od 70. let 20. století. Napadá především plod, ale i dospělé jedince, které značně oslabuje sáním hemolymfy.

 Preventivní opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel


Z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a současně nemožnosti kontrolovat pohyb jednotlivých včel není možné účinně zabránit přenosu nákazy.

Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů, vynaložených každoročně na boj s touto nákazou. Níže uvádíme preventivní zásady, které mohou chovatelům včel pomoci udržet varroázu na co nejnižší úrovni.

Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům včel dodržovat následující opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel:

 • Pravidelné sledování přirozeného spadu roztočů, zejména v podletí
 • Při zjištění vysokého spadu roztočů neprodlené vyšetření včelstva a jeho léčebné ošetření
 • Léčebné ošetřování včelstev provádět pouze schválenými léčivými přípravky, postupovat vždy v souladu s příbalovou informací k léčivému přípravku, nepoužívat léčiva nadměrně nebo neefektivně, aby nedocházelo k rezistenci roztočů případně výskytu reziduí těchto léčiv ve včelích produktech
 • Provádět léčebná ošetření pokud možno ve stejnou dobu (v co nejkratším časovém rozmezí) na souvisejících stanovištích
 • Pořizovat nová včelstva (oddělky) nebo matky pouze z důvěryhodných zdrojů
 • Provádění vhodných chovatelských opatření jako pravidelná obnova včelího díla (během tří let obměnit veškeré včelí dílo), odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, omezování plodování na podzim, odstranění plodu ze včelstva v době léčebného ošetřování apod.
 • Provádění vhodných protirojových opatření (např. tvorba oddělků)
 • Začít včas zakrmovat v podletí, což omezí loupeže jako jednu z cest šíření nákazy
 • Pravidelné sledování nákazové situace v okolí stanoviště (v doletové vzdálenosti pro včely)
 • Potřeba spolupráce mezi chovateli, hledání společných řešení, která mohou nákazu řešit účinněji
 • Utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev jako potencionálních zdrojů nákazy
 • Nepřekračovat úživnou kapacitu lokality vysokou koncentrací včelstev na stanovišti a usilovat o rovnoměrné rozmístění stanovišť v krajině zejména při kočování

V sekci dokumenty je ke stažení srovnávací dokument o intenzitě varroázy po okresech v rámci ČR. Nebo klikněte zde.

Postup a doporučení Výzkumného ústavu včelařského v Dole:

Jak na to celý rok?

Varroázu nesmíme pustit ze zřetele. Některá ošetření jsou povinná celostátně, jiná jsou doplňková.

V příbalových informacích k léčivům najdete správné postupy jednotlivých ošetření, ale nejsou zde údaje o opakování a celkovém počtu ošetření včelstev. Některá ošetření se totiž mohou různě kombinovat (např. fumigace a aerosol, nebo Varidol 125 a MP10). Závazným úředním pokynem pro ošetření včelstev je Metodika kontroly zdraví, kterou vydává Státní veterinární správa. V této metodice je na straně 15 uvedeno to, co je pro ošetřování včelstev nařízeno. V principu je to popsáno v následujícím schématu. Povinná jsou tři ošetření v zimním období, kdy jsou včelstva bez plodu, v odstupu minimálně 2 týdny. Podle počasí lze kombinovat ošetření fumigací a ošetření aerosolem některým z registrovaných přípravků Varidol 125, MP-10 FUM, M-1 AER. Kontrola napadení – monitoring


[ červen — červenec — srpen ]

Princip: Rozlomením zavíčkováného trubčího plodu nebo jeho vytažením odvíčkovací vidličkou lze objevit případy vysokého stupně napadení. Plod je třeba vyšetřit na více místech úlu.

Kontrolu napadení můžeme dělat monitoringem z dospělých včel po smyvu vodou, oklepem uspaných včel nebo oklepem pocukrovaných včel. Tyto metody jsou popsány v dalším textu.

Napadení lze sledovat i na zasíťovaných dvojitých podložkách.

Způsob léčby volíme podle intenzity napadení: Při denním spadu do 3 roztočů v srpnu doporučujeme Formidol, při spadu nad 3-5 roztočů denně Gabon. V oblastech s rezistencí opakovaně Formidol nebo Apiguard. Metoda umožňuje individuální přístup k různě ohroženým stanovištím, minimalizací dávek přípravků.

Poznámka: Dvojité zasíťované podložky si připravíme jednoduše: na klasickou plastovou podložku položíme dvě vrstvy plastové sítě (Polynet). Na podložku vložte nejprve silnou síťovinu s oky 15 mm. Té říkáme distanční, protože oddálí síť od podložky tak, aby včely nemohly roztoče odstraňovat přes oka sítě. Na distanční síť se položí jemná síť s oky 3 mm, kterými roztoči propadnou na podložku.

Pozor! V některých případech na podložkách, které nejsou kontrolovány včelami nebo na podložkách pod síty (na tzv. Varroa dnech) roztoče z denního spadu často odnášejí mravenci. Jedině zamezením přístupu mravenců získáte přesné údaje o nákaze.

Síťovinu Polynet žádejte v obchodech se včelařskými potřebami nebo ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole (šíře role 40 cm). Stačí, když zasíťovanou podložku budete sledovat ve 2 – 4 nejsilnějších včelstvech na stanovišti – viz reinvaze.

Odstranění posledního trubčího plodu

[ červenec — srpen ]

Princip: Roztoči Varroa destructor dávají přednost trubčímu plodu. Koncem léta přibývá roztočů a ubývá trubčího plodu. Roztoči se na poslední trubčině koncentrují. V době, kdy včely přestávají chovat trubčí plod, se zavíčkovaná trubčina odstraní i s roztoči.

Rizika: nutno doplnit monitoringem a další léčbou

Pásky s dlouhodobým účinkem

[ červenec — srpen — září ]

Princip: Na povrch zavěšených pásků (nosičů) se uvolňuje účinná látka, kterou včely odebírají tak, že jsou nuceny po páscích chodit a pak si navzájem předávají účinnou látku. Tak jsou likvidováni roztoči i na včelách, které se postupně líhnou.

Výhoda: nejjednodušší aplikace

Rizika: předávkování zanechává stopy ve vosku, postupně klesá účinnost v některých oblastech s rezistentními roztoči.

Přípravky:

Gabon PF 90 (nedoporučuje se použití víc než dva roky za sebou)

Gabon FLUM (nyní je aplikován v rámci klinického hodnocení)

Upozornění: Jelikož včely rozšiřují účinnou látku aktivně z pásku samy, musí být pásky zavěšené uprostřed uličky, tak aby včely měly přístup z obou stran, a to v dobře obsazených uličkách plodových plástů. Pásek mezi plásty, ze kterých se včely stáhly, neúčinkuje.

Chyby při aplikaci:

Pásky, vložené do včelstev příliš pozdě, včelstvo se zbaví roztočů, ale dlouhověkost včelám nevrátí.

Pásky vložené jinam, než mezi plodové plásty do rozšířených uliček, nejsou vůbec účinné. Někdy včelaři vkládají pásky do česna, na horní loučky rámků a jiná nevhodná místa.

Pozor: Pokud jsou již včelstva silně napadena (pokles plochy plodu, výskyt zmrzačených včel), a včely již ztratily aktivitu, nepřenášejí již účinnou látku. Opožděná léčba je neúčinná!

Odstranění posledního plodu, klíckování matek

[ říjen — listopad ]

Princip: Pokud je ve včelstvu zavíčkovaný plod, většina roztočů je na plodu. Fumigace nebo aerosol nezasahuje roztoče pod víčky buněk. Pro vysokou účinnost léčení fumigací nebo aerosolem je nutná kontrola, případně odstranění posledního zavíčkovaného plodu.

Prevence: včas dostatečně krmit, neuteplovat, nechat velká česna, klíckovat matky.

Pro klíckování matek používáme ploché klícky. Klícka musí být umístěna v centru plodiště tam, kde byl poslední plod. Včely musí mít k matce dobrý přístup, aby ji mohly ošetřovat. Minimální efektivní doba zaklíckování matky je v tuto dobu 4 týdny (chladno, delší vývoj dělnic). Po chemickém ošetření matky z klícek vypouštíme.

Základní zimní ošetření se provádí

a) přípravkem Varidol 125 mg/ml včel 3× v období od 10. října 2015

do 31. prosince 2015 v intervalu 14–21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací

k jeho použití nebo

b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití

Správně provedená ošetření fumigací i aerosolem jsou stejně účinná. Často se dělají 2 fumigace a poslední ošetření aerosolem. Ale jsou přípustné i kombinace jiné, s ohledem na počasí.

Fumigace

[ říjen — prosinec ]

Princip: Jednorázová aplikace účinné látky do včelstva pomocí kouře. Ničí dospělé roztoče na včelách, ne na plodu.

Výhody: účinné, ekonomické, nejmenší rezidua

Rizika: nezničí roztoče na plodu, při teplotách pod 10 °C neproniká do zimního hroznu

Přípravky: Varidol 125 + nosiče nebo MP 10 FUM + nosiče

Poznámka: Fumigace se používá v určitých případech i v březnu jako součást ošetření nátěrem plodu.

Aerosol

[ listopad — prosinec ]

Princip: Jednorázové ošetření dospělých včel jemnou mlhovinou účinné látky. Neproniká do zavíčkovaného plodu. Ošetření je určeno především pro období listopad – prosinec, kdy teploty klesly pod 10 °C.

Výhody: Použití za chladu až -5 °C. Proniká do zimního hroznu včel (na rozdíl od fumigace).

Přípravky: Varidol 125 nebo M-1 AER, aceton čistý (pure). Nutné přístrojové vybavení – vyvíječ aerosolu VAT la a zdroj tlakového vzduchu dosahující tlak minimálně 350 kPa (3,5 atm) a vydatnosti minimálně 50 l/min při atmosférickém tlaku.

Chyby při aplikaci:

Použití vyvíječe s neověřeným (neznámým) výkonem může být příčinou neúčinného ošetření.

Aplikace aerosolu do podmetu netěsného dna, proti příčné překážce (lomené česno, předsíňka u moravského univerzálu), popřípadě do očka proti plástu na teplou stavbu výrazně snižuje účinnost ošetření.

Předávkování přípravku M-1 AER. Pozor! Do náplně 300 ml vody nebo acetonu se dává jen 16 kapek přípravku M-1 AER, nikoliv celá lahvička, jako je to u přípravku Varidol 125. Celá lahvička přípravku M–1 AER v objemu 300 ml vytvoří smrtící koncentraci pro včely!

Vyšetření zimní měli

[únor]

Princip: Mrtví roztoči ze včel padají na podložku spolu s mělí (voskovou drtí). Ve spadu ale nalezneme jen 5 – 10 % roztočů přítomných ve včelstvu.

Vyšetření: Prohlídka podložky nebo rozmíchání vysušené měli ve stolním oleji: roztoči plavou.

Vyhodnocení: Po sérii účinných zimních ošetření s následným vyčistěním podložek je další spad měli prakticky bez roztočů. Nález roztočů v zimní měli svědčí o chybě v léčení. V případě silných nálezů veterinář nařizuje nátěr plodu. Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měla být dodržen odstup alespoň 4 týdnů.

Chyby při odběru zimní měli:

Měl se odebírá dříve, než za 4 týdny po očištění podložek.

Podložky nepokrývají celé dno.

Včelaři neodevzdávají veškerou odebranou měl. Poznámka: Vyšetřující laboratoř nemůže posoudit velikost vzorku měli, může pouze identifikovat falšovanou měl a nežádoucí příměsi. Zda vzorek měli odpovídá počtu včelstev musí posoudit ten, kdo v ZO vzorek přebírá.

Nátěr plodu

[ březen — duben ]

Princip: Přípravkem natřeme víčka plodových buněk. Účinná látka proniká do buněk i mezi dospělé včely.

Doba využití: V předjaří jednorázově v kombinaci s fumigací, záchranné ošetření po silném nálezu v zimní měli.

Rizika: Z hygienických důvodů je nátěr omezen na 10 dm2 plodu, předávkování by mohlo zanechat stopy ve vosku.

Přípravek: M-1 AER

Poznámka: Nátěr plodu účinně koriguje nedostatky v podzimním a zimním ošetření včelstev proti varroáze.

Chyby při aplikaci:

Emulze se nenanáší na víčka dostatečně pečlivě. Po nátěru se víčka musí lesknout.

Natírání po 15. dubnu

Poznámka: Natírá-li se pozdě, plod nad 10 dm2 se musí z hygienického důvodu vyřezat!!

Pokud se předchozí léčení provede dokonale, nátěr plodu nemusí být prováděn. Pokud je i po poslední fumigaci nebo aerosolu stále ještě velký spad roztočů, a pokud je čas, je možné požádat veterináře o povolení dalšího zimního ošetření. Tím se dá předejít pracnému nátěru.

Odparné desky s kyselinou mravenčí

[ duben — červenec ]

Princip: Páry kyseliny mravenčí ničí dospělé roztoče a jejich některá vývojová stadia v buňkách zavíčkováného plodu. Lze použít 1 až 2 krát.

Výhody: Ekologicky přijatelná účinná látka. Aplikace má souběžný efekt proti nosemové nákaze (ničí spory na plástech) a proti zvápenatění plodu (plod napadený zvápenatěním je po aplikaci kyseliny mravenčí včelami odstraňován intenzivněji).

Rizika: Při razantním předávkování hrozí poškození včelstva.

Přípravek: Formidol 40 – odparné desky s kyselinou mravenčí.

Tvorba oddělků

[ květen — červen ]

Princip: Díky rychlému vývoji a vyšší čistící aktivitě oddělků je rozmnožování roztočů pomalejší.

Rizika: Nutno doplnit další léčbou.

Reinvaze

[ podletí ]

Princip: Vaše zdravá včelstva najdou v okolí zeslabená silně napadená včelstva a vyloupí je. Jsou dokázány případy, kdy si během jediného dne loupící včelstvo donese až 1000 roztočů. Zdroje reinvaze jsou divoce žijící včelstva a včelstva neléčená nebo nesprávně léčená. Nikdo si nemůže být jist, že takový zdroj v doletu svých včel, tj. nejméně 5 km, není.

Opatření: Do krajních a nejsilnějších včelstev s nejvyššími mednými výnosy vložte zasíťované dvojité podložky a sledujte denní přirozený spad roztočů. Sledujte od poloviny července až do konce srpna (viz kontrola napadení).

Rizika: Pokud reinvazi přehlédnete, můžete ještě v témže roce přijít o svá nejlepší včelstva!

Krize

[ podzim ]

Dosáhne-li počet roztočů počtu včel, znamená to zánik včelstva. Včelstva hynou zpravidla po nakrmení, během několika týdnů zůstanou prázdné úly. Zánik včelstev bývá spojen s loupeží včel nebo vos.

Známky přicházející krize: Klesá teplota plodu, objevují se zmrzačené mladušky bez křídel a se zkráceným zadečkem, přirozený spad dosahuje denně hodnot 50-100 roztočů.

Jak zabránit krizi: Sledovat již od července u nejsilnějších včelstev přirozený denní spad roztočů a včelstva včas léčit (viz Kontrola napadení – monitoring).

Před snůškou bez chemie!
Chemické ošetření včelstev je povoleno po vytočení medu až do 15. 4. následujícího roku.
Všechny chemické prostředky kromě kyseliny mravenčí jsou na předpis veterinárního lékaře.
Důvod: Čistý med bez zbytků cizorodých látek.